การพัฒนายิปซั่ม

ทิศทางการพศทางการพฒนาประเทศตามแผนพฒนา

ทิศทางการพศทางการพฒนาประเทศตามแผนพฒนา

ทิศทางการพศทางการพฒนาประเทศตามแผนพฒนา ัฒนาประเทศตามแผนพ ัฒนาเศรษฐกเศรษฐกจและสงคมแหงชาติจและส ังคมแห ่งชาติ ฉบับที่12 (พ ศ 25602564)

รับราคา
ประกาศคณะกรรมการส งเสริมการพ ัฒนาฝ มือแรงงาน

ประกาศคณะกรรมการส งเสริมการพ ัฒนาฝ มือแรงงาน

ประกาศคณะกรรมการส งเสริมการพ ัฒนาฝ มือแรงงาน อนุญาตต อนายทะเบ ียนพร อมด วยเอกสารหล ักฐานตามที่กําหนดไว ในแบบ มฐ. ๑ มฐ.

รับราคา
บทบาทการศึกษากับการพ ัฒนา ทางเศรษฐกิจและส ังคม

บทบาทการศึกษากับการพ ัฒนา ทางเศรษฐกิจและส ังคม

บทบาทการศึกษากับการพ ัฒนา ทางเศรษฐกิจและส ังคม รศ.วิทยากร เช ียงก ูล คณบดีวิทยาล ัยนว ัตกรรมส ังคม มหาว ิทยาล ัยร ังส ิต

รับราคา
ผู้ตรวจราชการกรมการพ ัฒนาชุมชน บันทึกข้อตกลงต

ผู้ตรวจราชการกรมการพ ัฒนาชุมชน บันทึกข้อตกลงต

นายกมล คงสัตย์หัวหน้าสํานักงานเลขาน ุการผู้ตรวจราชการกรม ๒. นายหาญ ศรีหาวงษ ์นักวิชาการพ ัฒนาชุมชนชํานาญการ โทร. 021416540

รับราคา
ตาราง 9 ช่อง

ตาราง 9 ช่อง

1 คู มือ ตาราง 9 ช อง พัฒนากาย พัฒนาสมอง จัดทําโดย นายฤกษ สุวรรณฉาย อาจารย ทักษะพิเศษ (พลศึกษาบําบัด) ศูนย วิจัยและพ ัฒนาการจ ัดการศ ึกษาพิเศษแบบเร

รับราคา
แบบฟอร์ม แบบเสนอผลงานกิจกรรมพ ัฒนาคุณภาพงาน

แบบฟอร์ม แบบเสนอผลงานกิจกรรมพ ัฒนาคุณภาพงาน

แบบเสนอผลงานกิจกรรมพ ัฒนาคุณภาพงาน หัวหน้ากลุ่ม นายจเร ทั่งโต ฝ่ายการพ ัสด ุ/งานพ ัฒนาและด ูแลส ินทร ัพย

รับราคา
รายงานผลด้านการพ ัฒนาบ ุคลากรของกล ุ่มพัฒนาระบบบร

รายงานผลด้านการพ ัฒนาบ ุคลากรของกล ุ่มพัฒนาระบบบร

รายงานผลด้านการพ ัฒนาบ ุคลากรของกล ุ่มพัฒนาระบบบร ิหาร รอบ 1/2559 รอบ 2/2558 ระดับคะแนน การดําเนินงานในแต ่ละขั้นตอน

รับราคา
แนวคิดการพัฒนาทรัพยากรน้ํื่าเพอการเกษตร

แนวคิดการพัฒนาทรัพยากรน้ํื่าเพอการเกษตร

แนวคิดการพัฒนาทรัพยากรน้ํื่าเพอการเกษตร นายวิชัย สุภาโสด วิศวกรชลประทาน 8 วช. สํัานุกอิกวทยาและบริหารน้ํา กรมชลประทาน

รับราคา
รายงานการศึกษา เรื่อง การศึกษาเชิงเปรียบเทียบการพ

รายงานการศึกษา เรื่อง การศึกษาเชิงเปรียบเทียบการพ

การศึกษาเชิงเปรียบเทียบการพ ัฒนาการเม ืองไทยและญ ี่ป่นุ ในช่วงเวลา ๒๒ ปี (พ.ศ. ๒๕๓๒ ๒๕๕๓) โดย ฐากูร จุลินทร

รับราคา
การพการพฒนาชัฒนาชมชนุมชน

การพการพฒนาชัฒนาชมชนุมชน

•แนวคิดการพ ัฒนาช ุมชนโดยให ประชาชนมีส วนร วม 1 ประชาชนมสวนรวม 2 •การพการพฒนาของภาครฐรวมกบองคกรัฒนาของภาคร ัฐร วมก ับองค กร

รับราคา
หลักการพ ัฒนา RID

หลักการพ ัฒนา RID

หลักการพ ัฒนา โดยที่เป นการสมควรปร ับปรุงระเบียบสํานักนายกร ัฐมนตร ีว าด วยงาน สาร

รับราคา
รายงานผลการดําเนินงาน การพัฒนาบ ุคลากร ส่วนพัฒนาทร

รายงานผลการดําเนินงาน การพัฒนาบ ุคลากร ส่วนพัฒนาทร

รายงานผลการดําเนินงานการพ ัฒนาบ ุคลากร ส่วนพัฒนาทร ัพยากรบ ุคคล เตรียมความพร ้อมเพื่อนําไปสู่ Practically Excellence ของนายช่างเทคน ิค

รับราคา
เศรษฐกิจสร างสรรค กับการพ ัฒนาประเทศไทย

เศรษฐกิจสร างสรรค กับการพ ัฒนาประเทศไทย

1 เศรษฐกิจสร างสรรค กับการพ ัฒนาประเทศไทย 1. บทนํา ในอดีตที่ผ านมา ประเทศไทยได กําหนดร ูปแบบการพ ัฒนาประเทศโดยให ความส ําคัญกับการ

รับราคา
ระเบียบกระทรวงการพ ัฒนาสังคมและความม ั่นคงของมน ุษย

ระเบียบกระทรวงการพ ัฒนาสังคมและความม ั่นคงของมน ุษย

ด วยความร ุนแรงในครอบคร ัว พ.ศ. ๒๕๕๐ รัฐมนตร ีว าการกระทรวงการพ ัฒนาสังคมและความม ั่นคง

รับราคา
ระเบียบสํานักนายกร ัฐมนตร ี

ระเบียบสํานักนายกร ัฐมนตร ี

ระเบียบสํานักนายกร ัฐมนตร ี ว าด วยคณะกรรมการพ ัฒนาสื่อปลอดภ ัยและสร างสรรค แห งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑

รับราคา
สังกัดต ําแหน่งที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับการ

สังกัดต ําแหน่งที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับการ

10 นายนิธิพันธ์เข่งทอง น ักทรัพยากรบ ุคคลชํานาญการพ ิเศษ 1. ผลงาน การเกษตรสังกัดสํานักงานเกษตร

รับราคา
ระเบียบสํานักนายกร ัฐมนตร ี

ระเบียบสํานักนายกร ัฐมนตร ี

ระเบียบสํานักนายกร ัฐมนตร ี (๔) รัฐมนตร ีว าการกระทรวงการพ ัฒนาส ังคมและความม ั่นคงของมน ุษย เป นรองประธาน

รับราคา
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพ ัฒนาฝีมือแรงงาน

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพ ัฒนาฝีมือแรงงาน

ส่งเสริมการพ ัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบ ัญญัติส่งเสริมการพ ัฒนา

รับราคา
บทบาทสตรีีในการพ ััฒนาสัังคม

บทบาทสตรีีในการพ ััฒนาสัังคม

อะไรเป นตัวกําหนดให สตรีร วม/ไม ร วมการพ ัฒนา 1.1. โครงสรโครงสร างทางส ัังคม ไดได แก แก * * ความเชความเชื่อื่อ * * ค านิิยม * * ประเพณประเพณีี

รับราคา
บทที่ 5 การบรรจุและการพ ัฒนาบุคลากร

บทที่ 5 การบรรจุและการพ ัฒนาบุคลากร

การบรรจุและการพ ัฒนาบุคลากร รับทราบข อมูลพื้นฐานเบื้องต นเกี่ยวกับนายจ าง และรับรู สารสนเทศที่จําเป นเพื่อให การ

รับราคา
ประวัติผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค สํานักงานพ

ประวัติผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค สํานักงานพ

โปรแกรมสนับสนุนการพ ัฒนาเทคโนโลย ีและนว ัตกรรม สานํักงานพ

รับราคา
ระเบียบกระทรวงการพ ัฒนาสังคมและความม ั่นคงของมน ุษย

ระเบียบกระทรวงการพ ัฒนาสังคมและความม ั่นคงของมน ุษย

ระเบียบกระทรวงการพ ัฒนาสังคมและความม ั่นคงของมน ุษย นายกเทศมนตรีนายกองค การบร ิหารส วนตําบล นายกเมืองพัทยา และให

รับราคา
เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๗๑ ง ราชกิจจานุเบกษา ๖ พฤศจิกายน

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๗๑ ง ราชกิจจานุเบกษา ๖ พฤศจิกายน

(๒) จัดทํายุทธศาสตร ์หรือแผนแม ่บทเกี่ยวกับการพ ัฒนาป่าไม้ของประเทศ ซึ่งต้องสอดคล ้องกับ นโยบายป่าไม้แห่งชาติตาม (๑)

รับราคา
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพ ัฒนาฝีมือแรงงาน

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพ ัฒนาฝีมือแรงงาน

สาขาอาชีพ ให้นายทะเบ ียนพิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๒๐ วรรคสอง แห่งพระราชบ ัญญัติ ส่งเสริมการพ ัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕

รับราคา
การศึกษากระบวนการพ ัฒนาระบบ eLearning แบบ Interactive

การศึกษากระบวนการพ ัฒนาระบบ eLearning แบบ Interactive

ศึกษาการออกแบบและพ ัฒนาคอร สแวร สําหรับ eLearning 35 ศึกษารูปแบบการพ ัฒนาระบบ eLearning แบบ Interactive 36 ศึกษาโปรแกรมท ี่ใช ในการพ ัฒนา 40

รับราคา
ระเบียบกระทรวงการพ ัฒนาสังคมและความม ั่นคงของมน ุษย

ระเบียบกระทรวงการพ ัฒนาสังคมและความม ั่นคงของมน ุษย

เพื่อพิจารณาค ัดเลือกเสนอต อนายกร ัฐมนตร ีเพื่อแต งตั้งต อไป ข อ ๔ ให ปลัดกระทรวงการพ ัฒนาสังคมและความม ั่นคงของมน ุษย

รับราคา
กับการพ ัฒนาองค ์กร

กับการพ ัฒนาองค ์กร

แนวคิดในการพ ัฒนาไอท ีในองค ์กร com : ครูไทยหัวใจดอทคอม • Technology Driven พัฒนาศักยภาพไอท ีในองค ์กรด้วยการสร ้างทีมงานด ้าน

รับราคา
เศรษฐกิจสร างสรรค กับการพ ัฒนาประเทศไทย

เศรษฐกิจสร างสรรค กับการพ ัฒนาประเทศไทย

1 เศรษฐกิจสร างสรรค กับการพ ัฒนาประเทศไทย 1. บทนํา ในอดีตที่ผ านมา ประเทศไทยได กําหนดร ูปแบบการพ ัฒนาประเทศโดยให ความส ําคัญกับการ

รับราคา
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ประกาาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินโครงการการจัดงาน OTOP City 2019 : การก่อสร้างออกแบบคูหาและสถานที่ การจัดทำพิธีเปิด

รับราคา
ระเบียบกรมการพ ัฒนาชุมชน

ระเบียบกรมการพ ัฒนาชุมชน

ระเบียบกรมการพ ัฒนาชุมชน ตามระเบียบสํานักนายกร ัฐมนตร ีว าด วยงานสารบรรณ หรือข อมูลข าวสารอ ื่นที่เป นประโยชน ต อราชการ

รับราคา
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพ ัฒนาฝีมือแรงงาน

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพ ัฒนาฝีมือแรงงาน

ส่งเสริมการพ ัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบ ัญญัติส่งเสริมการพ ัฒนา

รับราคา
พระราชบัญญัติ ภูมิพลอดุลยเดช ปร

พระราชบัญญัติ ภูมิพลอดุลยเดช ปร

ส่งเสริมการพ ัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ณ วันที่๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

รับราคา
ร าง แผนพัฒนาเศรษฐก ิจและส ังคมแห งชาติ ฉบับที่ 10 (พ ศ.

ร าง แผนพัฒนาเศรษฐก ิจและส ังคมแห งชาติ ฉบับที่ 10 (พ ศ.

สารบัญ หน า คํานํา ส วนที่ 1 : สรุปสาระส ําคัญ <ร าง> แผนพัฒนาเศรษฐก ิจและส ังคมแห งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ.25502554) 1 หลักการจ ัดทําแผนฯ 10 1

รับราคา
ตาราง 9 ช่อง

ตาราง 9 ช่อง

1 คู มือ ตาราง 9 ช อง พัฒนากาย พัฒนาสมอง จัดทําโดย นายฤกษ สุวรรณฉาย อาจารย ทักษะพิเศษ (พลศึกษาบําบัด) ศูนย วิจัยและพ ัฒนาการจ ัดการศ ึกษาพิเศษแบบเร

รับราคา
ประกาศคณะกรรมการส ่งเสริมการพ ัฒนาฝีมือแรงงาน

ประกาศคณะกรรมการส ่งเสริมการพ ัฒนาฝีมือแรงงาน

่งเสริมการพ ัฒนาฝีมือแรงงาน ต่อนายทะเบ ียนพร้อมเอกสารหล ักฐานตามท ี่กําหนดไว ้ในแบบ คร.๔ ท้ายประกาศน ี้

รับราคา
โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ ในการพ ัฒนาคุณภาพช ีวิต

โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ ในการพ ัฒนาคุณภาพช ีวิต

โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ ในการพ ัฒนาคุณภาพช ีวิต พมมะทัต เจ าแขวงเซกอง และนายสีนัย เมียงลาวัน เจ าแขวงอ ัตตะป อ และคณะผู

รับราคา
ประกาศคณะกรรมการส งเสริมการพ ัฒนาฝ มือแรงงาน

ประกาศคณะกรรมการส งเสริมการพ ัฒนาฝ มือแรงงาน

ส งเสริมการพ ัฒนาฝ มือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการส งเสริมการพัฒนาฝ มือแรงงาน จึงออก ประกาศไว ดังต อไปนี้

รับราคา